A Búzavirág Otthon nappali ellátás biztosít 40 fő, a Sárospataki, Bodrogközi, Szerencsi vagy Tokaji járásban élő, tizennyolcadik életévét betöltött, egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes; illetve önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személy részére.

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére a védett foglalkoztatás biztosítása mellett szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, melynek keretében lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására és ápolására, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére; a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak. Az egyéni gondozási tervnek megfelelően szükség szerint egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást biztosít.

Az ellátottak azon szükségletei, amikre választ adhat az ellátás:

  • egyenrangú társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása, sorstárs közösség
  • személyre szabott fejlesztő foglalkozások a sérült funkciók javítására illetve kompenzálására
  • életvezetési készségek fejlesztése
  • foglalkozási rehabilitáció
  • létfenntartáshoz való hozzájárulás saját teljesítmény jogán

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Jelentkezés helye: Búzavirág Otthon Vámosújfalu, Kossuth u. 42/A.  A kérelem és az orvosi igazolás adatai alapján a felvételről illetve esetlegesen a várólistára kerülésről az intézményvezető dönt, majd az ellátást igénylővel ill. törvényes képviselőjével megállapodást köt.

A nyitvatartási idő munkanapokon 8,00 – 17,30 óráig folyamatos, a szervezett programok és szolgáltatások időtartama ettől eltérhet.

Az alapszolgáltatásért személyi térítési díjat az intézmény csak étkezés igénybevétele esetén kér, azonban eseti térítési díj kérhető az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért.

Az intézmény napi kétszeri étkezés lehetőségét biztosítja. Az igénybevétel rendje:

  • az igényléseket a tárgyhét előtti csütörtökön az étlap megismerése után a kijelölt szociális gondozónál lehet rögzíteni. Pótigényléseket és lemondásokat legkésőbb a tárgynap előtti munkanapon be kell jelenteni (betegség esetén legkésőbb tárgynap 8.00 órakor).
  • Reggeli 8.00-8.45, ebéd: 12.00-13.00 közötti időpontban, az étkezőben vehető igénybe.